สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 LINE ALBUM 7367 43 resize

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ 2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาตประจำปีงบประมาณ 2567
.....
วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ 2559และกฎหมายระดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาตประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัด กาญจนบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่อยู่ 96 หมู่ 1 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้
1.เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์รับทราบและเข้าใจพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
2.เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์รับทราบและเข้าใจกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
3.เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์รับทราบปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขจากผู้ประกอบการ
.....
ภาพ-ข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์