สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค


พันธกิจ

1.วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์

2.กำหนดมาตรฐานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และสถานประกอบการด้านปศุสัตว์

3.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการพัฒนาสุขภาพสัตว์ผลิตสัตว์พันธุ์ดีและส่งเสริมอาชีพการปศุสัตว์

4.กำกับ ควบคุม ดูแลตามกฎหมาย


ค่านิยม : " I2 - SMART "

I = Innovation (มุ่งเน้นนวัตกรรม)

                             I = Integration (บูรณาการการทำงาน)                          

S = Standard (มีมาตรฐาน)

M = Mastery (ทำงานอย่างมืออาชีพ)

A = Agility (คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)

R = Responsibility (รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ)

T = Teamwork (มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน)