สถิติผู้เข้าชมเว็บ

2 resize

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
----------
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 30 ราย ณ อาคารตลาดกลางสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี โดยกิจกรรม มีดังนี้
- การบรรยาย เรื่อง หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เบื้องต้น
- การทำเนื้อแดดเดียว
- การทำแหนมเนื้อ
- การทำไส้อั่วเนื้อ
- การทำไส้กรอกเนื้อ
- การบรรจุผลิตภัณฑ์ การทดลองชิม และการวิจารณ์ผลิตภัณฑ์
ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเป็นอย่างมาก

---------
ภาพ - ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์