สถิติผู้เข้าชมเว็บ

12 resize

การประชุม DLD-C จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 8/2566
----------
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2566 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนงานนโยบายของกรมปศุสัตว์ โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ และบรรยายความรู้เรื่องการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ โดยมีผู้แทนจากศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี ผู้แทนจากด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผสมเทียมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม

---------
ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์