สถิติผู้เข้าชมเว็บ

3 resize

การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566
------
วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566
ในโอกาสนี้ได้แสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้เลื่อนตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายนาธาร ปานอุทัย ปศุสัตว์อำเภอสังขละบุรี ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และพนักงานราชการที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการใหม่ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางพิมลพรรณ แล่เพ็ชร เจ้าพนักงานสัตวบาล สอบบรรจุในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์
พร้อมนี้ได้ติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566 และรับทราบปัญหาอุปสรรคเพื่อร่วมบูรณาการแก้ไข โดยมีผู้แทนจากด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

---------
ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์