สถิติผู้เข้าชมเว็บ

2 resize 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
----------
วันที่ 4 กันยายน 2566 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายสมมาท ขุนบรรเทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เข้าชี้แจงนำเสนอโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดปศุสัตว์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผลิตโคเนื้อมูลค่าสูงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง๑ (โคเนื้อ 3 บุรี) ประจำปีงบประมาณ 2568 ต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 1 (ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี )ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยมีว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน

---------
ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์