สถิติผู้เข้าชมเว็บ

4 resize 

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี (DLD-C) ครั้งที่ 7/2566
---------
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายสมมาท ขุนบรรเทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นประธานจัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี (DLD-C) ครั้งที่ 7/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมีผู้แทนจากด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานร่วมกัน และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (Action Plan) จำวน 11 แผนงาน และจัดทำรายงานเสนอกรมปศุสัตว์ต่อไป
---------
ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์