สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1 resize

โครงการเลี้ยงแพะในพื้นที่ สปก. จังหวัดกาญจนบุรี
.................
วันพุธ ที่ 4 มกราคม 2566 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ โดยนายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสอส. ได้รับมอบหมายจาก รองฯ อปส. ประภาส ภิญโญชีพ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ผอ.กองส่งเสริมฯ คณะสัตวแพทย์ ม.มหิดลฯ บูรณาการส่วนเกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหาการเลี้ยงแพะในพื้นที่สปก. จังหวัดกาญจนบุรี ณ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลบ้านสิงห์ จำกัด เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนเสบียงสัตว์ในพื้นที่ ระดมความคิดเห็นในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงให้คำแนะนำในการจัดการด้านอาหารสัตว์ในโครงการฯ

กิจกรรมด้านอาหารสัตว์
1. แผนการปลูกกระถินพื้นที่รวม 30 ไร่ หรือพื้นที่รวม 109 ไร่เพื่อใช้อาหารหยาบคุณภาพดีในพื้นที่ไม่ต้องออกวิ่งหาอาหารสัตว์ที่ไกลๆ
2. การทดสอบสูตรอาหารทีเอ็มอาร์ในแพะขุน
3. การฟื้นฟูแปลงกระถินใหม่เพื่อรองรับฤดูปลูกต้นฤษภาคมที่จะถึง
ภาพ-ข่าว :กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากาปศุสัตว์