สถิติผู้เข้าชมเว็บ

3 resize

ตรวจสอบคุณสมบัติและปริมาณน้ำนมโคของผู้ประกอบการผลิตภัณพ์นมที่สมัครเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
----------

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค ในพื้นที่เขต 7 ได้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและปริมาณน้ำนมโคของผู้ประกอบการผลิตภัณพ์นมที่สมัครเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่เข้าร่วมโครงการ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด สาขากาญจนบุรี และบริษัท กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมกรับใหญ่ ท่ามะกา (สาขา1,2,3,4) เป็นอย่างดี


----------
ภาพ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์