สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 9 resize

งานประกวดแพะพันธุ์ดีชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑ จังหวัดกาญจนบุรี
----------
๒๙ ต.ค. ๖๕ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน และเปิดงานประกวดแพะพันธุ์ดีชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑ จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายชูศักดิ์ แม้นทิม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ และนายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการฟาร์ม เกษตรกร เข้าร่วมงาน ณ ลานด้านข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานประกวดแพะพันธุ์ดีชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑ จังหวัดกาญจนบุรี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อที่จะส่งเสริมการเลี้ยงแพะและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะไปสู่อุตสาหกรรมและการส่งออก โดยส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า โดยการแปรรูป เพิ่มช่องทางและการจัดการด้านการตลาด รวมทั้งอนุรักษ์ ปรับปรุง พัฒนาสายพันธุ์ การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม ชมรม เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทุกระดับ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากนักวิชาการ เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดแพะพันธุ์ดี โดยแพะที่ประกวด ได้แก่ แพะพันธุ์บอร์แท้ แพะลูกผสมพันธุ์บอร์ แพะสายพันธุ์แองโกลนูเบียน และแพะนมพันธุ์ซาแนน จากผู้ประกอบการฟาร์มทั้งในจังหวัดกาญจนบุรีและจากทั่วประเทศ การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับแพะในด้านต่างๆของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีและด้านการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร บริษัทและร้านค้าของเอกชน ทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP สินค้าปศุสัตว์และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ และเครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงอาหารที่ปรุงจากเนื้อแพะ
----------
ภาพ-ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์