สถิติผู้เข้าชมเว็บ

472790

การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายสมมาท ขุนบรรเทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting หลักสูตร “การทําอินโฟกราฟิก (infographic) และคลิป VDO เพื่อการประชาสัมพันธ์” เพื่อพัฒนาสมรรถนะความรู้หรือทักษะเฉพาะทางในสายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการใช้อินโฟกราฟิก (Info graphic) ในงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้อินโฟกราฟิก (Info graphic) ในงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้น โดยมี นายธนกิตติ อินปา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรมในครั้งนี้
 

ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์