สถิติผู้เข้าชมเว็บ

319357 resize

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้อุปกรณ์ยิงยาสลบระยะไกลสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และอาสาปศุสัตว์ จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้อุปกรณ์ยิงยาสลบระยะไกล สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และอาสาปศุสัตว์ จังหวัดกาญจนบุรี
ด้วยขณะนี้ จังหวัดกาญจนบุรียังพบสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับสุนัขจรจัดซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อสังคม และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการบังคับสัตว์หรือจับสัตว์ในพื้นที่ให้มารับการผ่าตัดทำหมัน หรือเพื่อใช้ในแผนเผชิญเหตุกรณีเรื่องร้องเรียนสัตว์จรจัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ในการใช้อุปกรณ์ยิงยาสลบระยะไกล สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ อาสาปศุสัตว์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับสัตว์หรือจับสัตว์ที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องจุดสำคัญของสัตว์ ที่ไม่เป็นอันตราย และสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ยิงยาสลบ กับสัตว์ได้เหมาะสม สามารถนำความรู้ไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้ และเพื่อฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีพบสัตว์จรจัด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งจากหน่วยงานของปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 ราย โดยมี นายเฉลิมพงศ์ จิรพฤฒิศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับควบคุมสัตว์และการใช้อุปกรณ์ยิงยาสลบ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ภาพ : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์