สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1 resize 

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ22 กรกฎาคม 2565 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ นายอำนวย กวมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง พร้อมด้วย นายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ ชนิดสัตว์ โคเนื้อ โครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ให้กับ กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน เป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญกำลังใจในการสร้างผลงานเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรและสถาบันอื่นต่อไป พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชม ร้านสหกรณ์บริการ กองการเกษตรและสหกรณ์ ก.ร.ป. กลาง ช่องเขาขาด จำกัด ณ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 

ภาพ-ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์