สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 1 resize

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่อำเภอไทรโยค

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสมมาท ขุนบรรเทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนางสาวจันทร์แรม ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมรับเสด็จและถวายรายงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ดังนี้

1.ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์

2.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน

3.ขยายการพัฒนางานด้านปศุสัตว์จากโรงเรียนสู่ชุมชน และครอบครัว

4.ติดตามผลและให้คำแนะนำกับครูและนักเรียน

ภาพ-ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์