สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 5 resize

การประชุมคณะอนุกรรมการ DLD-C จังหวัดกาญจนบุรี ครั้ง 2/2567

-----
วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาจนบุรี มอบหมายให้นายสมมาท ขุนบรรเทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ DLD-C จังหวัดกาญจนบุรี ครั้ง 2/2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ Action Plan และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน บูรณาการแก้ไขร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมจัดทำรายงานเสนอกรมปศุสัตว์ในรอบการประเมินตัวชี้วัดที่ 1/2567 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี ผู้แทนศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
-----
ภาพ-ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์