สถิติผู้เข้าชมเว็บ

2 resize

ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
----------

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายสมมาท ขุนบรรเทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดประชุมหารือการดำเนินงานโครงการแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายชัยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายสัตวแพทย์ราชบัณฑิต บัณฑิตโกวิท นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และหัวหน้ากลุ่มงานพร้อมเจ้่าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและเร่งดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ พร้อมจัดทำรายงานผลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ตามกำหนดต่อไป

----------

ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์