สถิติผู้เข้าชมเว็บ

2 resize

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 (DLD Co - Ordinator : DLD-C)
----------

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-14.30 น. นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 (DLD Co - Ordinator : DLD-C) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมี นายวิมศักดิ์ รัชอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี นายกล้าหาญ ศรีทองท้วม หัวหน้าด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี นายชัยวลัญช์ ตุนาค รักษาการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก นายสัตวแพทย์พีระพงษ์ สำราญทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมบูรณาการติดตามผลปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด


----------
ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์