สถิติผู้เข้าชมเว็บ

11 resize

พิธีมอบเงินเยียวยาโรคลัมปี สกิน (LSD)
 
  วันที่ 7 กันยายน 2565 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีมอบเงินเยียวยาโรคลัมปี สกิน (LSD) ให้กับตัวแทนเกษตรกรของจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 11 อำเภอ เกษตรกร จำนวน 777 ราย โค-กระบือตาย จำนวน 1,431 ตัว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,792,410 บาท ( ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบเงินเยียวยาโรคลัมปี-สกิน ให้กับเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี และ นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายวิชัย ปัทมวิภาค นายอำเภอเลาขวัญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมฯ ณ วัดเขาวัง หมู่ที่ 16 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
 

ภาพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์