สถิติผู้เข้าชมเว็บ

7 resize Copy

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
   
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานและสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านปศุสัตว์ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ตั้งไว้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดประโยชน์ของเกษตรกรในพื้นที่เป็นสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเกิดการพัฒนางานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะ ยังได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทย ทั้งได้เชิญชวนให้หน่วยงานกรมปศุสัตว์ปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อให้ความร่มรื่นร่มเย็นในบริเวณที่ตั้งหน่วยงาน
ในการนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตกรผู้เลี้ยงแพะผลิตแพะสายพันธุ์ดี ศิริขวัญฟาร์มแพะ ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางสาวศิริขวัญ โชติชื่น และทีมงานให้การต้อนรับ

ภาพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์