สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 3 resize

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ชนิดโค-กระบือ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ โดยมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องถิ่นจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ชนิดสัตว์ โค-กระบือ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ดำเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ ตามแบบแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ต่อไป
 
ภาพ-ข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์