สถิติผู้เข้าชมเว็บ

ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

1.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่  

2.รายละเอียดแผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

3.รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด 
     >> รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมหนังสือนำส่ง
     >> รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566 พร้อมหนังสือนำส่ง
     >> รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3/2566 พร้อมหนังสือนำส่ง

4.รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด 
     >> สำเนาหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2566
     >> รูปภาพการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2566
     >> สำเนาหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566
     >> รูปภาพการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566
     >> สำเนาหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3/2566
     >> รูปภาพการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3/2566

5.รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์  

6.รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ