สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 5 resize

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับจังหวัด (DLD-C) ครั้ง 1/2567

-----
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับจังหวัด (DLD-C) ครั้ง 1/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้แทนจากด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมทบทวนคำสั่ง จัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ให้สำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
-----
ภาพ-ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์