ตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราขการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4 พ.ย.62
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 ต.ค.62
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 29 ต.ค.62
ขอเชิญร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใจโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 29 ต.ค.62
     
     
     
  ไปที่หนังสือเวียนทั้งหมด