ตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการ
ที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
1.
หนังสือแจ้งตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2.
กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
3.
ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
4.
ตัวชี้วัดภาคบังคับ  
4.1 การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม  
4.2 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  
5.
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจ  
5.1 การพัฒนาสุขภาพสัตว์  
5.2 การพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  
5.3 การผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์  
5.4 งานตามนโยบายกรมปศุสัตว์  
5.5 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  
5.6 การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์  
   
   
     
     
     
 
 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )