วันที่ 23 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นำโดยนายปิยคชา นาเจริญ ตำแหน่ง นักวิชการสัตวบาลปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเลาขวัญ ติดตามงานโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะ2 พื้นที่อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 21 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นำโดยนางสาวจันทร์แรม ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะ 2 ของอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 16 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นำโดยนางสาวจันทร์แรม ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ติดตามงานโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะ 2 , โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองกาญจนบุรี และโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 17 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นำโดยนายปิยคชา นาเจริญ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ได้ลงพื่นที่ติดตามงานโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะ2 ในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 15 เมษายน 2563 สำนักปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอศรีสวัสดิ์ ติดตามโครงการด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ พร้อมมอบแผ่นป้ายการศึกษาด้านการเลี้ยงไก่ไข่ ให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมิตรมวลชน2 ทั้งนี้ได้ติดตามงานตามภารกิจในพื้นที่ อำเภอหนองปรือ และอำเภอเลาขวัญ