166600 resize

การสำรวจความชุกและภูมิคุ้มกันกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) ในม้าลาย
 
วันที่ 15-16 กันยายน 2564 นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี นำทีมคณะสัตวแพทย์ที่ประกอบด้วย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์สูงจากหลายหน่วยงาน ดำเนินการตามโครงการขอคืนสถานภาพปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) โดยการเก็บตัวอย่างเลือดจากม้าลาย ณ ซาฟารีปาร์ค ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ


วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 รศ.ดร.น.สพ.จิตรกมล ธนศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ วิธีการดูแลสุขภาพแพะ การจัดการด้านอาหาร และ เป็นแหล่งศึกษาลงพื้นที่ของนักศึกษาในชั้นคลินิก ในการนี้ นายเสถียร จำนงกุล ปศุสัตว์อำเภอเลาขวัญ พร้อมด้วย สพ.ญ.ธาราทิพย์ พุ่มระชัฎร์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และ นายอนุกูล ขวัญอ่อน เจ้าพนักงานสัตวบาล เข้าร่วมในการตรวจเยี่ยม ณ วงษ์เดือนฟาร์ม ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

 

1

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาสาปศุสัตว์และสัตวบาลการควบคุม ป้องกันโรคและฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน

 

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์โคนมท่าม่วง สหกรณ์โคนมกาญจนบุรี สหกรณ์โคนมกำแพงแสน สหกรณ์โคนมนครปฐม และบริษัท กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม-กรับใหญ่ ท่ามะกา จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการฉีดวัคซีนโรคลัมปี สกิน ในสัตว์ชนิดโค กระบือ พ.ศ.2564 และเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ัสัตวบาล  อาสาปศุสัตว์เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้แก่กลุ่มสมาชิกของสหกรณ์โคนม และเกษตรกรในพื้นที

 

ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำควบคุม ป้องกัน โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายเสถียร จำนงกุล ปศุสัตว์อำเภอเลาขวัญ พร้อมด้วย สพ.ญ.ธาราทิพย์ พุ่มระชัฎร์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการควบคุมป้องกัน โรคลัมปี สกิน แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

 

3

 

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินจังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งที่ 2/2564


วันที่ 13 กันยายน 2564  นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินโดยมี คณะทำงานประกอบด้วยปศุสัตว์อำเภอ ผู้แทนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ผู้แทนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม และผู้แทนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ของจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์/ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง  และจัดทำแผนงาน  แนวทางการฉีดวัคซีนโรคลัมปี สกินที่ได้รับจัดสรรจำนวน 160,500 โด๊ส แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด