โครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี ประจำปีงบประมาณ 2561
 
1. ฐานข้อมูลเกษตรกรฟาร์มกระจายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ จำนวน 3 ฟาร์ม 3 อำเภอ  
2. ฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป จำนวน 6 กลุ่ม 5 อำเภอ  
3. ฐานข้อมูลรายชื่อเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ/ฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 650 ราย 9 อำเภอ  
  6.) อำเภอพนมทวน  
  7.) อำเภอบ่อพลอย  
  8.) อำเภอห้วยกระเจา  
  9.) อำเภอไทรโยค  
     
4. ฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ จำนวน 5 กลุ่ม 5 อำเภอ  
5. ฐานข้อมูลเกษตรกรที่จัดทำบ่อแก๊สชีวภาพ จำนวน 38 บ่อ 9 อำเภอ  
  6. ฐานข้อมูลรายงานการปลูกพืชอาหารสัตว์
   
ราคาเฉลี่ยสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ รายสัปดาห์
และราคากลางผลิตภัณฑ์ของกรมปศุสัตว์
 
     
พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ เลขที่ 65/10 หมู่ 1 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3451-2926 โทรสาร 0-3452-1027 email : pvlo_knr@dld.go.th