รายละเอียดโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี ประจำปีงบประมาณ 2561
     
     
     
     
พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ เลขที่ 65/10 หมู่ 1 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3451-2926 โทรสาร 0-3452-1027 email : pvlo_knr@dld.go.th