::: เมนูหลัก :::
::: สรุปผลการดำเนินงาน :::
 

::: ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน:::

::: Link ที่เกี่ยวข้อง :::
: เอกสารเผยแพร่/คู่มือการเลี้ยงโค :
- คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อสำหรับเกษตรกร
- แผ่นพับเรื่องการเลี้ยงโคเนื้อ
- แผ่นพับเรื่องความรู้เกี่ยวกับเนื้อสัตว์
- แผ่นพับเรื่องโรคสำคัญในโคเนื้อ
- แผ่นพับเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
- แผ่นพับเรื่องการผสมเทียม
- แผ่นพับเรื่องการทำวัคซีนโคเนื้อ
- แผ่นพับเรื่องการขุนโคเนื้อ
- แผ่นพับเรื่องเกรดเนื้อโค
- แผ่นพับเรื่องการตลาดโค-กระบือ
- แผ่นพับเรื่องปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตโค
 
 
:: ประมวลภาพกิจกรรม ::

เมื่อวันที่  26 – 27  กุมภาพันธ์ 2561  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  จัดฝึกอบรมเกษตรกร (ภาคบรรยาย)  จำนวน  100  ราย  ณ  ศาลาประชาคม อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี  ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่  5 – 6  มีนาคม  2561  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  จัดฝึกอบรมเกษตรกร (ภาคบรรยาย)  จำนวน  70  ราย  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี  ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่  7 – 8  มีนาคม  2561  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  จัดฝึกอบรมเกษตรกร (ภาคบรรยาย)  จำนวน  65  ราย  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่  12 – 13  มีนาคม  2561  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  จัดฝึกอบรมเกษตรกร (ภาคบรรยาย)  จำนวน  55  ราย  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ เลขที่ 65/10 หมู่ 1 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3451-2926 โทรสาร 0-3452-1027 email : pvlo_knr@dld.go.th