จัดทำโดย: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

โทร: ๐๓๔-๕๑๒๒๖ , ๐๓๔-๕๑๓๙๑๖

โทรสาร: ๐๓๔-๕๒๑๐๒๗