timeline 20220115 143632 resize

จังหวัดกาญจนบุรีจัดตั้ง War room เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)​
ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ประกาศพบโรคASFในสุกร และอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้จัดการประชุมผ่านระบบZoom ในวันที่ 14 มกราคม 2565 นั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการกรณีพบเชื้อในพื้นที่ นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)​ จังหวัดกาญจนบุรี (War room)​ พร้อมทั้งประชุมผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมโรคASFในสุกรเป็นการเร่งด่วน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย, ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกล เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์กรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคASFเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้อย่างทันท่วงที

ภาพ-ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน
แก่เกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ ใน
พื้นที่อำเภอสังขละบุรี