สถิติผู้เข้าชมเว็บ

กรมปศุสัตว์ ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 แบบฟอร์มดังนี้

1. แบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/C9k5fjh9ZkNoTJkk8

2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/LviyAvx4tXfMqYN17

 qr2566