สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี แนะนำสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล

halal65