ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมปศุสัตว์
โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มโคนม
ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบจังหวัดกาญจนบุรี
ตรวจตลาดสดแบบบูรณาการในเทศกาล สารทจีน ปี 60
ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ปศุสัตว์ OK
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
โปรแกรมทำวัคซีนสัตว์ปีก
พันธุ์ไก่พื้นเมือง
ขอเชิญร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ โครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ข้อดี-จุดเด่นของไก่พื้นเมือง
ทำอย่างไร โค-กระบือ จึงจะไม่เป็นโรค
การผสมพันธุ์โค
โรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้า
ถ้าโดนสุนัขกัดต้องทำอย่างไร?
การรักษาเมื่อโดนสุนัขกัด
นมโคดีอย่างไร
การเลือกซื้อเนื้อสัตว์
การเลือกซื้อเนื้อสัตว์
ขอบข่ายรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
หลักการปศุสัตว์อินทรีย์
โรคไขัหวัดนก
หลักการปศุสัตว์ OK
ขั้นตอนการจัดการมูลสัตว์ปีก
การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK
โรคอหิวาต์ในสุกร (ASF )
โรคไข้หวัดนก
โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ
โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์
โรคไข้หวัดนก
คุณภาพนมโรงเรียน
ปศุสัตว์ OK
การขายอาหารสัตว์
โรคไข้หวัดนก
การสร้างสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส ทูเบอร์คูโลซิส พาราทูเบอร์คูโลซิส
โรคที่สำคัญในแพะแกะ
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง
 
 
 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 11.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )