ลงานวิชาการ/งานวิจัย
 
เอกสารวิชาการ

++การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม โดยนายจิรสิน พันธุ์โสดา และนางสาวรัตนา นึกเร็ว (10 ส.ค.55)

 


download

++การสอบสวนโรคปากและเท้าเปื่อย ในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายพรศักดิ์ ประสมทอง และนายจำลอง วรศรี (24 ก.ย.55)

 


download

++การสอบสวนโรคบลูเซลโลซิสในแพะ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สิงหาคม 2555 โดยนายพรศักดิ์ ประสมทอง และนายมาโนชญ์ บุญรอด (17 ก.ย.56)

 


download

++การสำรวจความชุกการติดพยาธิใบไม้ตับกระบือในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2551 โดยนายมาโนชญ์ บุญรอด และนายพรศักดิ์ ประสมทอง (17 ก.ย.56)

 


download

++ผลของระบบการเลี้ยงและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการสืบพันธุ์ของไก่เขียวห้วยทราย ภายใต้สภาพการเลี้ยงของศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์ปีก ณ โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยนางสาวจันทร์แรม ศรีสุข และนายบัญชา ชุติมันตานนท์ (20 ธ.ค.61)

 


download

++การสอบสวนโรคปากและเท้าเปื่อยในโค ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เดือนเมษายน พ.ศ.2561 โดย นางสาวชมพูนุช สุขประเสริฐ และนายลีนวัตน์ สุขเกษม(แก้ไขตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2563) (18 ธ.ค.63)

 


download

++การสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เดือนเมษายน พ.ศ.2561 โดย นายลีนวัตน์ สุขเกษม และนางสาวชมพูนุช สุขประเสริฐ(แก้ไขตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2563) (18 ธ.ค.63)

 


download
 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )