ผนงาน/โครงการ
 
ปีงบประมาณ 2555
+++ กิจกรรมหลักส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์
+++ กิจกรรมหลักพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์(สนง.ปศจ.)
+++ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ กิจกรรมรองเร่งรัดการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง โดยวิธีการผสมเทียม (ปศุสัตว์จังหวัด)
+++ กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
+++ กิจกรรมหลักการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ (สนง.ปศจ.)
+++ กิจกรรมหลักป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก
+++ กิจกรรมหลักการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์
+++ กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์(สนง.ปศจ.)
+++ กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์(ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตาม พรบ. สนง.ปศจ.)
+++ กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์(การแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง สนง.ปศจ.)
+++ กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์(ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ สนง.ปศจ.)
+++ กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กิจกรรมย่อย เนื้ออนามัย
+++ กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์(ตรวจรับรองคอมพาร์ทเมนต์(สนง.ปศจ.))
+++ กิจกรรมหลักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์(สนง.ปศจ.)
+++ กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กิจกรรมรองแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
+++ กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กิจกรรมรองตรวจสอบรับรองมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
+  + กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์(มาตรฐานฟาร์ม สสอ.)
+  + กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กิจกรรมย่อย เฝ้าระวังสารตกค้าง (monitoring plan)
+  + กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กิจกรรมย่อยตรวจติดตามการใช้ยาสัตว์และวัตถุอันตราย
+  + กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจประเมินฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง
+++ กิจกรรมหลักถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
+  + กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กิจกรรมย่อยพัฒนาโรงฆ่าและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์
+  + กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กิจกรรมรองตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
+++ กิจกรรมหลักคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
+++ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
+++ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์(พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่)
+++ กิจกรรมหลักถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
+++ กิจกรรมหลักถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ กิจกรรมย่อยผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย
+++ กิจกรรมหลัก ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ กิจกรรมย่อยธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
+++ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ กิจกรรมย่อยพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
+++ กิจกรรมหลักถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ กิจกรรมย่อยพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
+++ กิจกรรมหลัก ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ กิจกรรมย่อยพัฒนาระบบฟาร์มโคนมขนาดเล็ก
+++ กิจกรรมหลักถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ (พื้นที่เฉพาะ)
 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th Webmaster : Sarunoil@gmail.com
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )