พันธกิจ
 
1. วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์
2. กำหนดมาตรฐานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และสถานประกอบการด้านปศุสัตว์
3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการพัฒนาสุขภาพสัตว์ผลิตสัตว์พันธุ์ดีและส่งเสริมอาชีพการปศุสัตว์
4. กำกับ ควบคุม ดูแลตามกฎหมาย
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th Webmaster : Sarunoil@gmail.com
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )