โัครงสร้างองค์กร
 
แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่มงาน และ 13 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
+++ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการการบริหารงานบุคคลและติดต่อประสานงานทั่วไป
+++ ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการบัญชีและงานพัสดุ
+++ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการติดต่อตามประเมินผลงานการปฏิบัติงาน
+++ งานสถิติข้อมูล ประชาสัมพันธ์และงานสารสนเทศ
2. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
+++ ดำเนินตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบอำนาจ
+++ ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ทางวิชาการด้านสุขศาสตร์สัตว์ ด้านวิชาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาลที่ซับซ้อนและการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่ศูนย์ปฎิบัติการปศุสัตว์
+++ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
3. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
+++ ดำเนินตามกฎหมายที่ว่าด้วยการควบคุมอาหาร สัตว์ ยาสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์
และจำหน่ายเนื้อสัตว์และกฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
+++ ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบติดตามและรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและสินค้าปศุสัตว์
+++ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานสิ้นค้าปศุสัตว์
4. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
+++ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์
ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่
+++ วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการผลิตปศุสัตว์ ระบบการตลาดปศุสัตว์ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนา
เทคโนโนยีการปศุสัตว์ประยุกต์
+++ กำหนดกลยุทธ์ มาตรการ แผนและแนวทางปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโนลีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร
+++ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 13 อำเภอ
+++ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้าการควบคุมการฆ่าสัตว ์
และจำหน่ายเนื้อสัตว์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ
+++ ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัยสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
+++ ดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์ โครงการอื่น ๆ แนะนำฟาร์มปศุสัตว์
จัดเก็บข้อมูลกรมปศุสัตว ์และสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 
 
 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th Webmaster : Sarunoil@gmail.com
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )