อำนาจหน้าที่
 
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
+++ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
+++ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
+++ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้ากฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์
+++ กฎหมายอื่นเกี่ยวข้องภายในจังหวัด
2. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด
3. ควบคุม กำกับ ตรวจสอบและพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ประยุกต์และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านปศุสัตว์ภายในจังหวัด
5. ปฏิบัติงานตามนโยบายของจังหวัดร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 


 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th Webmaster : Sarunoil@gmail.com
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )