บบฟอร์ม กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 
แบบฟอร์ม
โรงฆ่าสัตว์
แบบ ฆจส.1
เกณฑ์การตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์
คู่มือปฏิบัติงาน โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
รายงานโรงฆ่าสัตว์(สำหรับปศุสัตว์อำเภอ)
รายงานสำหรับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์
บันทึกขอยกเลิกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์
บันทึกขอหยุดดำเนินการฆ่าสัตว์ชั่วคราว
บันทึกขออนุญาตดำเนินการฆ่าสัตว์
บันทึกการจับกุม(โรงฆ่าสัตว์)
แบบรายงานการฆ่าสัตว์ ภายในอำเภอ
 
ฐานข้อมูลของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ณ 30 กันยายน 2553
ข้อมูลโรงผลิตอาหารสัตว์ ร้านขายอาหารสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์
ข้อมูลฟาร์มสุกรเข้าโครการปลอดสารเร่งเนื้อแดง
ข้อมูลมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
 
ร้านขายอาหารสัตว์
บันทึกการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่(แบบ1)
บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์(แบบ2)
แบบขอยกเลิกสถานที่ขายอาหารสัตว์
แบบฟอร์มคำขออนุณาตขายอาหารสัตว์
 
โครงการฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง
แบบคำขอใบรับรองฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง
แบบส่งตัวอย่างปัสสาวะสุกรเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง
 
มาตรฐานฟาร์ม
บันทึกถ้อยคำ
แบบฟอร์มสอบสวนฟาร์ม
แบบฟอร์ม ม.ฐ.ฟ. 001
แบบฟอร์ม ม.ฐ.ฟ. 1
แบบฟอร์มยกเลิกมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
แบบตรวจเช็คเอกสารประกอบการยื่นขอรับรองมาตรฐาน
แบบฟอร์ม ม.ฐ.ฟ.01 บังคับใช้ 58
 
อื่นๆ
แบบฟอร์มการส่งตัวอย่าง
 
 


 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th Webmaster : Sarunoil@gmail.com
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )