บบฟอร์ม ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
แบบฟอร์ม
แบบสอบถาม
แบบฟอร์มการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการทั่วไปของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม/ประชุมของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 
แบบฟอร์มการเงินและบัญชี
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223)
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ(แบบใหม่)
 
แบบฟอร์มงานธุรการ
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แบบประเมินฯ ตาม ก.พ.ให้อำเภอ
 
หนังสือเวียน
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 10/2559 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559
 
ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง/หนังสือมอบอำนาจ
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th Webmaster : Sarunoil@gmail.com
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )