โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

 
 
1.ประวัติความเป็นมาโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
1.1.พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.2.ประวัติความเป็นมา
1.3.วัตถุประสงค์
 
2.ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือฯ พ.ศ.2556
 
3.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำรี
 
4.คุณสมบัติของเกษตรกร
 
5.คำสั่งในการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
5.1.คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 138/2558 ลงวันที่ 21 ก.ย. 58
5.2.คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 122/2560 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 60
5.3.คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 44/2562 ลงวันที่ 3 ต.ค. 62 
 
6.แบบสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิต ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556
 
7.แบบสัญญายืมโค-กระบือพ่อพันธุ์
 
8.แบบฟอร์มต่างๆ
8.1.การขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกร
  - ตารางบัญชีสรุปแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ
  - แบบแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือจากโครงการ
  - แบบรับรองรายได้ (รายได้เกินเกณฑ์ จปฐ.)
8.2.การขอซื้อลูกตัวที่ 1 อายุ 18 เดือน
  - หนังสือคำร้องขอส่งลูกโค/ลูกกระบือคืน
  - ตารางประเมินราคาลูกโค
  - แบบคำขอซื้อโค–กระบือ
8.3.การขยายลูกโค-กระบือ ตัวที่ 1 เพศเมีย
  - เอกสารตามข้อ 8.1
  - ตารางบัญชีส่งมอบลูกสัตว์เพศเมียตัวที่ 1
8.4.การจำหน่ายแม่โค-กระบือกรณีตาย
  - บันทึกการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (แบบ ป.ค.14)
  - แบบรายงานผลการตรวจซากสัตว
  - แบบรายงานการพิสูจน์ซากสัตว์
  - วิการที่เห็นด้วยตาเปล่า
  - รายงานการรักษาโรคพร้อมรูปถ่ายโค-กระบือตาย
8.5.การมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ แก่เกษตรกร
  - แบบใบสำคัญการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ แก่เกษตรกร
  - ตารางมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ
 
9.ตารางสรุปยอดทะเบียนสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
  - ปี 2562
  - ปี 2563
 
 
 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )