ประจำเดือน
จำนวนผู้นำเข้า
จำนวนสัตว์นำเข้า
ราคาสิ่งของ
ภาษีนำเข้าและค่าธรรมเนียม(บาท)
โค
กระบือ
โค (บาท)
กระบือ (บาท)
ตุลาคม 2554
7
335
190
2,010,000
1,140,000
109,830
พฤศจิกายน 2554
8
504
196
3,024,000
1,176000
145,520
ธันวาคม 2554
12
520
510
3,120,000
3,060,000
214,280
มกราคม 2555
9
435
315
2,610,000
1,890,000
156,210
กุมภาพันธ์ 2555
7
245
185
1,470,000
1,110,000
90,830
มีนาคม 2555
-
-
-
-
-
-
เมษายน 2555
-
-
-
-
-
-
พฤษภาคม 2555
-
-
-
-
-
-
มิถุนายน 2555
-
-
-
-
-
-
กรกฎาคม 2555
-
-
-
-
-
-
สิงหาคม 2555
-
-
-
-
-
-
กันยายน 2555
-
-
-
-
-
-
รวม
43
2,039
1,396
12,234,000
8,376,000
716,670

รายงานการนำสัตว์/ซากสัตว์เข้าราชอาณาจักร จากประเทศพม่า ของด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว