จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ปีงบประมาณ 2563 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา
ลำดับที่
รายการ
แผน ราคากลาง ร่างTOR ประกาศ รับเอกสาร
เสนอราคา

ประกาศผล ยกเลิก
1 เช่าอสังหาริมทรัพย์ (เช่าอาคารหน่วยผสมเทียมพนมทวน) จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค.62)              
2 เช่าอสังหาริมทรัพย์ (เช่าอาคารหน่วยผสมเทียมไทรโยค) จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค.62)              
3 เช่าอสังหาริมทรัพย์ (เช่าอาคารหน่วยผสมเทียมทองผาภูมิ) จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค.62)              
4 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ต.ค.62)  
         
5 วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค.62)  
         
6 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค.62)  
         
7 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24ต.ค.62)  
         
8 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค.62)  
         
9 วัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ธ.ค.62)  
         
10 วัสดุยานพาหนะฯ และวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ (23 ธ.ค.62)  
         
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)              
12 จ้างเหมาทำเอกสารคู่มือสำหรับฝึกอบรมฯ จำนวน 240 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค.63)  
         
13 จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค.63)  
         
14 วัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ.63)  
         
15 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 มี.ค.63)
 
16 วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มี.ค.63)
         
17 วัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มี.ค.63)
         
18 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ม 5671 กจ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ.63)
         
19 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค.63)
         
20 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค.63)
         
21 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค.63)
         
22 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค.63)
         
23 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กท 9177 กจ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค.63)
         
24 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค.63)
         
25 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค.63)
         
26 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค.63)
         
27 วัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค.63)
         
28 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค.63)
         
29 เช่าอสังหาริมทรัพย์ (เช่าอาคารหน่วยผสมเทียมไทรโยค) จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค.63)              
30 เช่าอสังหาริมทรัพย์ (เช่าอาคารหน่วยผสมเทียมพนมทวน) จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค.63)              
31 เช่าอสังหาริมทรัพย์ (เช่าอาคารหน่วยผสมเทียมทองผาภูมิ) จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค.63)              
32 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)              
33 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 เม.ย.63)  
         
34 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 เม.ย.63)  
         
35 ประกวดราคาซื้อโคเนื้อเพศเมีย จำนวน 76 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 เม.ย63)
 
36 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.63)  
         
37 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค.63)  
         
38 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 1405 กจ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย.63)  
         
39 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย.63)  
         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )