จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ปีงบประมาณ 2560 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา
ลำดับที่
รายการ
ยื่นซอง
ร่างTOR
ประกาศ
ราคากลาง
รับซอง เปิดซอง ประกาศผล ยกเลิก
1 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
23 ก.ย.-6 ต.ค.59
  7 ต.ค.59  
2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
10 พ.ย.-23 พ.ย.59
  24 พ.ย.59  
3 ค่าวัสดุการเกษตร 4 รายการ 250,000 (1ธ.ค.59)
   
       
4 ค่าวัสดุการเกษตร 11 รายการ 250,000 (1ธ.ค.59)
   
       
5 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 9 รายการ 275,000 (7 ธ.ค.59)
   
       
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
8 ธ.ค.-19 ธ.ค.59
  20 ธ.ค.59  
7 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเพื่อปรับปรุงตลาดกลาง
9 ธ.ค.-19 ธ.ค.59
  20 ธ.ค.59  
8 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ 458,600 (15 ธ.ค.59)
   
       
9 ค่าครุภัณฑ์บ่อแก๊สชีวภาพ 468,000 (16 ธ.ค.59)
   
       
10 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ
16 ธ.ค.-26 ธ.ค.59
  27 ธ.ค.59  
11 ค่าวัสดุการเกษตร 6 รายการ 497,050 (19 ธ.ค.59)
   
       
12 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ
19 ธ.ค.-29 ธ.ค.59
  30 ธ.ค.59  
13 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ
19 ธ.ค.-29 ธ.ค.59
  30 ธ.ค.59  
14 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ
19 ธ.ค.-29 ธ.ค.59
  30 ธ.ค.59  
15 ค่าวัสดุการเกษตร 2 รายการ 196,200 (30 ธ.ค.59)
   
       
16 ค่าวัสดุการเกษตรกร 3 รายการ 350,000 (23 ม.ค.60)
   
       
17 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 6 รายการ 250,900 (26 ม.ค.60)
   
       
18 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ
10 ก.พ.-20 ก.พ.60
  21 ก.พ.60  
19 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
10 ก.พ.-20 ก.พ.60
  21 ก.พ.60  
20 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อ 119,989.80 (17 ก.พ..60)
   
       
21 สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 44 รายการ
9 มี.ค.-20 มี.ค.60
 
  21 มี.ค.60  
22 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
14 มี.ค.-24 มี.ค.60
 
  27 มี.ค.60  
23 ค่าวัสดุการเกษตร 1 รายการ 125,488 (22 พ..ค.60)
   
       
24 ค่าวัสดุการเกษตร 3 รายการ 224,280 (22 พ.ค.60)
   
       
25 สอบราคาจ้างเหมาสร้างโรงแปรรูปโค ขนาดเล็กพิเศษ จำนวน 1 แห่ง
22 พ.ค.-1 มิ.ย.60
 
  2 มิ.ย.60  
26 สอบราคาจ้างเหมาสร้างโรงเรือน(ถอดประกอบได้) จำวน 240 แห่ง
22 พ.ค.-1 มิ.ย.60
 
  2 มิ.ย.60  
27 สอบราคาจ้างเหมาประกอบและติดตั้งระบบฟักลูกไก่ จำนวน 44 หลัง
22 พ.ค.-1 มิ.ย.60
 
  2 มิ.ย.60  
28 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกาศเชิญชวน และเอกสารสอบราคาจ้างเหมาสร้างโรงแปรรูปโคขนาดเล็กพิเศษ จำนวน 1 แห่ง (29 พ.ค.60)
 
       
29 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ
28 ก.ค.-27ส.ค.60
 
    8 ส.ค.60  
30 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ
17 ส.ค.-28ส.ค.60
 
    29 ส.ค.60  
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง              
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำวัสดุโฆษณาเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง              
33 ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำชุดแสดงนิทรรศการสำเร็จรูปแบบถอดประกอบได้ 2 รายการ 120,000 (25 ก.ย.60)      
     
34 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 3 รายการ 500,000 (25 ก.ย.60)      
     
35 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2 รายการ 291,480 (25 ก.ย.60)      
     
36 จ้างเหมาจัดทำสื่อถ่ายทอดความรู้ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง              
37 จ้างเหมาทำวัสดุโฆษณาเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง              
                   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )