จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ปีงบประมาณ 2556 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา
ลำดับที่
รายการ
กำหนดยื่นซอง
เอกสารแนบ
ราคากลาง
กำหนดเปิดซอง
ประกาศผล ยกเลิก
1 สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กลูตาราลดีไฮด์ ไม่น้อยกว่า 8 % ขนาด 1 ลิตร
16 ต.ค. 55 - 26 ต.ค. 55
 
29 ต.ค. 55
 
  จำนวน 1,732 ขวด            
2 สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ (ยาถ่ายพยาธิชนิดฉีด จำนวน 770 ขวด
17 ต.ค. 55 - 29 ต.ค. 55
 
30 ต.ค. 55
 
  ,ยาปฏิชีวนะออกฤทธ์นานชนิดฉีด จำนวน 1,440 ขวด)            
3 สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ จำนวน 3,800 ตัวอย่าง
4 ธ.ค. 55 - 14 ธ.ค.55
 
17 ธ.ค. 55
 
               
4 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ(ถังพ่นยาฆ่าเชื้อโรคชนิดสะพายหลัง จำนวน 160 เครื่อง)
4 ธ.ค. 55 - 14 ธ.ค.55
 
17 ธ.ค. 55
 
               
5 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ(เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์(เมล็ดกระถิน) จำนวน
4 ธ.ค. 55 - 14 ธ.ค.55
 
17 ธ.ค. 55
 
  5,100 กิโลกรัม,แร่ธาตุผง 10,691 กิโลกรัม,แร่ธาั้ตุก้อน ขนาด 2 กิโลกรัม จำนวน 11,700 ก้อน )            
6 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ(โมโนเวท จำนวน 4,000 ชิ้น,
4 ธ.ค. 55 - 14 ธ.ค.55
 
17 ธ.ค. 55
 
  เข็มเบอร์ 21 จำนวน 400 กล่อง,สำลี จำนวน 400 ม้วน,ถุงมือ M จำนวน 40 กล่อง)            
7 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ(อาหารข้นโค จำนวน 8 ตัน,อาหารข้นแพะ จำนวน 12 ตัน )
4 ธ.ค. 55 - 14 ธ.ค.55
 
17 ธ.ค. 55
 
               
8 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ(ท่อนพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง1 จำนวน 18,300 กิโลกรัม)
4 ธ.ค. 55 - 14 ธ.ค.55
 
17 ธ.ค. 55
               
9 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ(น้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อพันธุ์ชาโรเลย์ จำนวน 1,000 โด๊ส)
4 ธ.ค. 55 - 14 ธ.ค.55
 
17 ธ.ค. 55
 
               
10 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
6 ธ.ค. 55 - 17 ธ.ค.55
 
18 ธ.ค. 55
 
               
11 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ
17 ธ.ค. 55 - 27 ธ.ค.55
 
28 ธ.ค. 55
 
     
       
12 สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ(แอนติเจน จำนวน 1,146 ขวด )
17 ธ.ค. 55 - 27 ธ.ค.55
 
28 ธ.ค. 55
 
   
 
   
13 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
17 ธ.ค. 55 - 27 ธ.ค.55
 
28 ธ.ค. 55
 
   
 
   
14 สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ
17 ธ.ค. 55 - 27 ธ.ค.55
 
28 ธ.ค. 55
 
     
       
15 สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแผงโลหะมาตรฐาน จำนวน 960 แผง
18 ธ.ค. 55 - 28 ธ.ค.55
 
2 ม.ค. 56
 
     
       
16  สอบราคาซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา จำนวน 1 รายการ(เอกสารคู่มือความรู้ประจำเครือข่าย จำนวน 100 ชุด)
18 ธ.ค. 55 - 28 ธ.ค.55
 
2 ม.ค. 56
 
   
 
   
17 สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
18 ธ.ค. 55 - 28 ธ.ค.55
 
2 ม.ค. 56
   
 
   
18 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ
18 ธ.ค. 55 - 28 ธ.ค.55
 
2 ม.ค. 56
 
   
 
   
19 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (อาหารสัตว์ผสมเสร็จ(TMR ชนิดเปียก) จำนวน 20 ตัน)
18 ธ.ค. 55 - 28 ธ.ค.55
 
2 ม.ค. 56
 
   
 
 
20 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 1 รายการ(ฟางข้าวอัดฟ่อน จำนวน 250 ตัน)
18 ธ.ค. 55 - 28 ธ.ค.55
 
2 ม.ค. 56
 
   
 
 
21  สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (ปุ๋ยสูตร 46-0-0(ยูเรีย) จำนวน 15 ตัน)
18 ธ.ค. 55 - 28 ธ.ค.55
 
2 ม.ค. 56
 
   
 
 
22 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ จำนวน 5,000 ก.ก.)
18 ธ.ค. 55 - 28 ธ.ค.55
 
2 ม.ค. 56
 
   
 
 
23 สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ (แพะหย่านมเพศผู้ จำนวน 82 ตัว,แพะหย่านมเพศเมีย
18 ธ.ค. 55 - 28 ธ.ค.55
 
2 ม.ค. 56
 
  จำนวน 168 ตัว,แกะหย่านมเพศผู้ จำนวน 150 ตัว)        
 
24 สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
28 ธ.ค. 55 - 7 ม.ค. 56
 
8 ม.ค. 56
 
           
 
25 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์( Mobile Lab แบบรถ 2 ตอน จำนวน 1 คัน)
6 ก.พ. 56 - 18 ก.พ. 56
 
19 ก.พ. 56
 
               
26 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรื่อนพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 แห่ง
12 ก.พ. 56 - 22 ก.พ. 56
 
26 ก.พ. 56
 
               
27 สอบราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ
20 ก.พ. 56 - 4 มี.ค. 56
 
5 มี.ค. 56
 
           
 
28 สอบราคาซื้อวัคซีนเต้านมอักเสบในโคนม จำนวน 650 ขวด
18 มี.ค. 56 - 28 มี.ค. 56
 
29 มี.ค. 56
 
               
29 สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์(ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ แอมโมเรียม คลอไรด์ จำนวน 1,040 ลิตร)
27 มิ.ย. 56 - 8 ก.ค. 56
 
9 ก.ค. 56
 
               
30 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 1 แห่ง
18 ก.ค. 56 - 29 ก.ค. 56
 
30 ก.ค. 56
 
   
 
 
31 สอบราคาจ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและติดตั้งระบบทำความเย็น
18 ก.ค. 56 - 29 ก.ค. 56
 
30 ก.ค. 56
 
   
 
 
32 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบทำความเย็นไอซ์แบงค์
18 ก.ค. 56 - 29 ก.ค. 56
 
30 ก.ค. 56
 
   
 
 
33 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์แทงค์บรรจุน้ำนมความจุ 15,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ
18 ก.ค. 56 - 29 ก.ค. 56
 
30 ก.ค. 56
 
         
   
34 สอบราคาจ้างเหมาห้องปฏิบัติการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์
19 ก.ค. 56 - 29 ก.ค. 56
 
30 ก.ค. 56
 
   
 
   
35 สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์
19 ก.ค. 56 - 29 ก.ค. 56
 
30 ก.ค. 56
 
   
 
   
36 สอบราคาจ้างเหมาทำอุปกรณ์บ่อแก๊ซชีวภาพพร้อมติดตั้ง
19 ก.ค. 56 - 29 ก.ค. 56
 
30 ก.ค. 56
 
   
 
   
37 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (น้ำเชื้อโคพันธุ์ทาจิมะ,ชาโร่เล่ส์)
19 ก.ค. 56 - 29 ก.ค. 56
 
30 ก.ค. 56
 
   
 
   
38 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ(ปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ยเคมี 46-0-0)
19 ก.ค. 56 - 29 ก.ค. 56
 
30 ก.ค. 56
 
   
 
   
39 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ(เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่,กระถิน)
19 ก.ค. 56 - 29 ก.ค. 56
 
30 ก.ค. 56
 
   
 
   
40 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ(แร่ธาตุก้อน,เทปน้ำหยด)
19 ก.ค. 56 - 29 ก.ค. 56
 
30 ก.ค. 56
 
   
         
41 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ(ชุดตรวจยาเสพติด)
19 ก.ค. 56 - 31 ก.ค. 56
 
1 ส.ค. 56
 
   
 
   
42 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ(อาหารสุนัข)
19 ก.ค. 56 - 31 ก.ค. 56
 
1 ส.ค. 56
 
               
43 สอบราคาซื้อน้ำเชื้อแพะพันธุ์บอร์ จำนวน 300 โด๊ส
30 ส.ค. - 9 ก.ย. 56
10 ส.ค. 56
   
               
44 สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ
30 ส.ค. - 9 ก.ย. 56
10 ส.ค. 56
   
               
45 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ
30 ส.ค. - 9 ก.ย. 56
10 ส.ค. 56
   
               
46 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ
30 ส.ค. - 9 ก.ย. 56
10 ส.ค. 56
   
         
 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th Webmaster : Sarunoil@gmail.com
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )