ผนผังเว็บไซต์
 
มนูหลัก
ข้อมูลองค์กร
สถานที่ตั้ง
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างอัตรากำลัง
บุคลากร
โครงสร้างองค์กร
แผนงาน/โครงการ
ปฏิทินกิจกรรม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สถิติปศุสัตว์/รายงาน
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์
แผนผังเว็บไซต์
เว็บไซต์สำนักงานเดิม
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา
ประกาศ/คำสั่ง
สมัครงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์ม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว
แบบฟอร์มกองการเจ้าหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์
พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์
กฎกระทรวง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน
สรุปข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์
สัตว์/ซากสัตว์เข้าราชอาณาจักร
ข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์
สาระน่ารู้คู่ปศุสัตว์
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก
รู้จักกับโรคพิษสุนัขบ้า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2550
โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
การผลิตยอดอ้อยหมักจำหน่าย
คลิป วีดีโอ น่ารู้
รวมคลิป วีดีโอ น่ารู้
ตอนที่1 ความปลอดภัยอาหาร
ตอนที่2 อาหารศึกษา
ตอนที่3 โครงการเขียงสะอาด
ตอนที่4 การตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด
ตอนที่5 มั่นใจ(เขียงสะอาด)
ตอนที่6 การเลือกซื้อไข่
ตอนที่7 การเลือกซื้อเนื้อสัตว์
ตอนที่8 การบริโภคเนื้อสัตว์และไข่อย่างปลอดภัย
ตอนที่9 ฟาร์มมาตรฐาน
ตอนที่่10 โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน
ตอนที่11 อันตรายจากการบริโภคเนื้อสัตว์ไม่ปลอดภัย
ตอนที่12 ความปลอดภัยจากฟาร์มถึงผู้บริโภค
สปอตโฆษณา เขียงปลอดภัย
 
 
 
 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th Webmaster : Basic-com.net@hotmail.com , Dudee47@yahoo.com
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )