Home I เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี I จัดซื้อจัดจ้าง I รับสมัครงาน I โหลดแบบฟอร์ม I แสดงความคิดเห็นI ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมปศุสัตว I คู่มือการให้บริการประชาชนกรมปศุสัตว์ I สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เป็นกฎหมายรองรับสิทธิได้รู้ของประชาชน โดยได้กำหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ต้องปฎิบัติ
ตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน พระราชบัญญัติฉบับนี้มีแนวความคิดหลักการเพื่อ
  1. ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐ โดยกำหนดข้อยกเว้นให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีส่วนวร่วมในการกำหนดนโยบายและตรวจสอบ
    การใช้อำนาจรัฐให้เป็นไปอย่างโปรงใสอันเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย
  2. รับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่อยู่ในครอบครัวของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ สิทธิในการขอคำปรึกษา สิทธิในการตรวจดูข้อมูล สิทธิในการขอข้อูลข่าวสารอื่นใด
    ของราชการ สิทธิในการขอสำเนาหรือสำเนาที่มีการรับรอง สิทธิในการได้รับรู้ถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธในการดำเนินการแทนผู้เยาว์ สิทธิในการร้องเรียน และสิทธิในการอุทธรณ์
  3. ข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมด หรือส่วนใหญ่จะต้องสามารถเปิดเผยได้ภายใต้หลักการที่ว่า "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" โดยข้อยกเว้นจะมีได้เฉพาะกรณีที่มีกฎหมายกำหนดว่าไม่ต้อง
    เปิดเผยเท่านั้น

 

เอกสาร/คู่มือ


พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุร

 

 

Copyright 2009 Kanchanaburi Provincial Livestock Office . Al right reserved
:: พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี :: Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027  E-mail : pvlo_knr@dld.go.th
หน้าจอแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024*768 pixels และ Internet Explorer ตั้งแต่ version 5.5-6.0