ถิติปศุสัตว์/รายงาน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
  จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
  - ปี 2557  
  - ปี 2556  
  - ปี 2555  
จำนวนสัตว์ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  
สรุปผลการติดตามการดำเนินงานงบกลุ่มจังหวัด  
สรุปผลการติดตามการดำเนินงานงบจังหวัด  
   
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
  หน่วยผสมเทียม  
  ตลาดนัดปศุสัตว์  
  ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิสในแพะ-แกะ  
  ฟาร์มสุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย  
  แค้มป์ช้าง  
     
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินนค้าปศุสัตว์
  ข้อมูลฟาร์มมาตรฐาน  
  จำนวนโรงฆ่าสัตว์  
  จำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์  
     
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  
  แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์  
     
ฝ่ายบริหารทั่วไป
  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
     
 
 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )