ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี และตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี และติดตามให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 ...อ่านเพิ่มเติม...
มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ แก่เกษตรกร อำเภอบ่อพลอย และอำเภอด่านมะขามเตี้ะ เมื่ีอวันที่ 16 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ แก่เกษตรกรอำเภอเลาขวัญ อำเภอบ่อพลอย และอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโคจำนวน 54 ตัว ...อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมติดตามพร้อมทำสัญญาโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ่อพลอยร่วมติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พร้อมทำสัญญาเกษตรบ้านเขาแหลม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ...อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ทำสัญญาโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรตำบลจรเข้เผือก เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านมะขามเตี้ย ลงพื้นที่ทำสัญญาโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 24 ราย ...อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ...อ่านเพิ่มเติม...
ไปที่ข่าวกิจกรรมทั้งหมด